Informácia o spracovaní cookies

Informácia o spracovaní cookies

 

Chcem zmeniť svoje nastavenia cookies.

Spoločnosť:

Obchodné meno:          Brot s. r. o.

Sídlo: Panenská 32 811 03 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:   53638841

Registrácia:      v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 152735/B

Kontaktné údaje:          hello@brot.sk

(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“),

Aby služby Prevádzkovateľa na webovej stránke www.smlegal.sk/ (ďalej len „Webová stránka“) fungovali správne, ukladajú sa do Vášho zariadenia malé dátové súbory s názvom cookies.

 1. Čo sú to cookies?
  Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý Webová stránka pri jej návšteve uloží do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Umožňuje Webovej stránke zapamätať si Vaše akcie a preferencie (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a ďalšie preferencie zobrazenia) v priebehu času, takže ich nemusíte opakovane zadávať vždy, keď sa na ňu vrátite alebo prechádzate z jednej stránky na druhú. Súbory cookies sú zaznamenávané a uchovávané na základe Vášho súhlasu v súlade s § 55 ods. 5 zákona č. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača (www.allaboutcookies.org)
 2. Účel spracúvania OÚ, na ktorý sú OÚ určené, právny základ spracúvania OÚ a identifikácia príjemcu (čl. 13 ods. 1 písm. c) a písm. e) Nariadenia GDPR):

  Na stránke Prevádzkovateľa sú používané nasledovné cookies:
  1. Technické (nevyhnutné) cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania Webovej stránky.
   Nevyhnutné cookies umožňujú zaznamenávať základné funkcie, ako sú nastavenia bezpečnosti, správa siete a prístupnosť. Môžete ich zakázať zmenou nastavení prehliadača, čo následne môže ovplyvniť fungovanie našej Webovej stránky.

Názov

Shopify

Popis

Shopify je softvér určený pre tvorbu a optimalizáciu internetových obchodov. Spôsob a rozsah využitia údajov spoločnosťou Google nájdete v tomto odkaze.

  1. Funkčné cookies pomáhajú Prevádzkovateľovi nastaviť pre Vás rovnaký spôsob fungovania Webovej stránky po celú dobu, čo ich prezeráte, napr. voľbu jazyka, veľkosť písma a ďalšie preferencie zobrazenia.

   V rámci funkčných cookies Prevádzkovateľ zaznamenáva údaje, ktoré umožňujú Prevádzkovateľovi sledovať návštevnosť Webovej stránky. Ide iba o štatistiky a údaje sú anonymizované, takže Prevádzkovateľ nie je schopní na základe týchto údajov identifikovať Vašu osobu.

Názov

Google Analytics

Popis

Prevádzkovateľ používa Google Analytics - analytický nástroj spoločnosti Google Inc., ktorý zaznamenáva prístupy na Webovej stránke Prevádzkovateľa a jej súčastí. Analýzou návštevnosti a správania sa návštevníkov sa následne Prevádzkovateľ snaží prispôsobovať obsah Webovej stránky. Spôsob a rozsah využitia údajov spoločnosťou Google nájdete v tomto odkaze.

 

Názov

GTM

Popis

Google Tam Manager umožňuje spravovať kódové prvky, tzv. značky, ktoré slúžia na meranie návštevnosti či optimalizáciu webových stránok. Spôsob a rozsah využitia údajov spoločnosťou Google nájdete v tomto odkaze.

 

Názov

Hotjar

Popis

Služba Hotjar analyzuje správanie návštevníka webu a poskytuje prevádzkovateľovi spätnú väzbu, ako možno zlepšiť funkčnosť webovej stránky. Spôsob a rozsah využitia údajov spoločnosťou Google nájdete v tomto odkaze.

 

  1. Marketingové (reklamné) cookies, ktorá napr. umožňujú zobraziť Vám reklamu, ktorá Vás zaujíma, merať jej účinnosť reklám a pod.

Názov

Google Ads

Popis

V službe Google Ads môžeme prostredníctvom remarketingu, opätovného zapojenia či funkcie Podobné publiká osloviť používateľov, ktorí v minulosti navštívili náš web alebo použili našu aplikáciu. Ľuďom tak môžeme odovzdať vhodné reklamné posolstvo. Ide o spôsob, ako používateľov podnietiť k opätovnej návšteve nášho webu alebo používaniu aplikácie. Na našom webe alebo v aplikácii zhromažďujeme údaje pre remarketing, opätovné zapojenie alebo Podobné publiká.

 

Deaktivovať používanie súborov cookie alebo identifikátorov zariadení Googlom môžete aj tak, že navštívite stránku Googlu o nastaveniach reklamy.

 

Názov

Facebook a Instagram

Popis

Na zbieranie marketingových cookies súborov Prevádzkovateľ využíva cookies spoločnosti Facebook Ireland Ltd., ktoré zobrazujú reklamu Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook alebo na inej digitálnej platforme patriacej uvedenej spoločnosti. Okrem toho cookies tejto spoločnosti zaznamenávajú zobrazené reklamy za účelom ich vylepšenia. Tieto súbory cookies tiež sleduje správanie používateľa na webových stránkach, ktoré majú Facebook pixel alebo sociálny doplnok Facebook Cookies. V prípad týchto súboroch sú zbierané osobné údaje o návštevníkovi Webovej stránky v rozsahu kontaktných údajov (najmä meno, e-mailová adresa a telefónne číslo) za účelom spárovania s užívateľským účtom na sociálnej sieti Facebook a údaje o udalostiach zahŕňajúce ostatné informácie o návštevníkoch Webovej stránky a akciách, ktoré robia na Webovej stránke, ako sú napríklad návštevy Webovej stránky, inštalácie aplikácií a nákupy produktov na Webovej stránke za účelom analytiky a merania. Spôsob a rozsah využitia údajov spoločnosťou Facebook nájdete v tomto odkaze. 

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Úprava nastavení súborov cookies v najpoužívanejších prehliadačoch:

Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Safari

Pre nastavenie súborov cookies v iných prehliadačoch prosím použite dokumentáciu daného prehliadača.

 1. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa OÚ spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (čl. 13 ods. 1 písm. d) Nariadenia GDPR): OÚ nie spracúvané na základe takéhoto právneho základu.
 2. Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (čl. 13 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR): Prevádzkovateľ nezamýšľa takýto prenos.
 1. Doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia (čl. 13 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR):
  Základné tzv. nevyhnutné cookies sú uchovávané po dobu 24 hod.
  Funkčné cookies sú uchovávané po dobu 13 mesiacov.
  Marketingové (reklamné) cookies sú uchovávané po dobu 13 mesiacov.
 2. Právo Dotknutej osoby požadovať od Prevádzkovateľa prístup k OÚtýkajúcich sa Dotknutej osoby, o práve na opravu OÚ, o práve na vymazanie OÚ alebo o práve na obmedzenie spracúvania OÚ, o práve namietať spracúvanie OÚ, ako aj o práve na prenosnosť OÚ (čl. 13 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR):
  Dotknutá osoba má voči Prevádzkovateľovi nasledovné práva vo vzťahu k OÚ:
  1. Právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Dotknutej osoby a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona alebo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa ustanovenia čl. 77 Nariadenia GDPR,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa ustanovenie čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR (v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu).

Prevádzkovateľ poskytne kópiu OÚ, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osoby do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.

V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

  1. Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

   Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osoby do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.

   V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.
  2. Právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak Dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúcej vety, ak
 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním OÚ a neexistuje iný právny základe pre spracúvanie OÚ
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Nariadenia GDPR, Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.


Predchádzajúce dve vety sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
  • na splnenie povinnosti podľa Nariadenia GDPR, Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
  • na uplatnenie právneho nároku


  Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie OÚ, ak

   • Dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   • spracúvanie OÚ je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   • Prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
   • Dotknutá osoba namieta spracúvanie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.


   Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže OÚ Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

    1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.
    2. Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Toto právo platí ak:
   • sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo zmluve a
   • sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami

   Prevádzkovateľ má lehotu na prenos údajov 1 mesiac, je možné ju predĺžiť o 2 mesiace v prípade, že je prenos zložitý. Musí o tom informovať Dotknutú osobu a odôvodniť, prečo nastalo predĺženie lehoty. V prípade, že kroky na prenos Prevádzkovateľ, musí informovať Dotknutú osobu prečo tak neučinil a o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu.

   1. Právo Dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ (čl. 13 ods. 2 písm. c) Nariadenia GDPR):
    Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
   2. Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona alebo sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia GDPR (čl. 13 ods. 2 písm. d) Nariadenia GDPR):
    Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má Dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore Nariadením GDPR.

    Dotknutá osoba má právo podať na Úrad ochrany osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu Nariadenia GDPR, Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie Nariadenia GDPR, Zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany OÚ.
   3. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia GDPR):
    Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.